Kontakt


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00

tel.: 501-33-33-62

e-mail: as@taniec.malopolska.pl

RODO - obowiązek informacyjny:

 

Kraków, 24.05.2018 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca „AS” s.c. Agnieszka Gąsiorowska, Andrzej Gąsiorowski z siedzibą w Krakowie,
ul. Jerzmanowskiego 12/132 przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Tańca „AS” s.c., 30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 12/132.
  1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mailowo: as@taniec.malopolska.pl
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
   • jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
   • jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
   • jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
   • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
    w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług na podstawie regulaminu szkoły tańca i wpisu do CEiDG.
  3. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Administratora kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Administratora usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej zgodnie z przepisami prawa (np. księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane prze źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych:
  1. Działalność szkół tańca:
   • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, mail – dotyczy rodzica/opiekuna prawnego;
   • Imię, nazwisko, wiek – dotyczy dziecka, które uczestniczy w naszych zajęciach;
   • Imię, nazwisko, telefon, mail – dotyczy dorosłych uczestników naszych kursów tanecznych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.