Kontakt


Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

Tel: 501-33-33-62

e-mail: as@taniec.malopolska.pl

RODO - obowiązek informacyjny:

Kraków, 24.05.2018 r.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca „AS” s.c. Agnieszka Gąsiorowska, Andrzej Gąsiorowski z siedzibą w Krakowie,
ul. Jerzmanowskiego 12/132 przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Tańca „AS” s.c., 30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 12/132.
    a) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mailowo: as@taniec.malopolska.pl
    b) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;

- jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;

- jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;

- jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

- jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;

- w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług na podstawie regulaminu szkoły tańca i wpisu do CEDiG.
           c) Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem
           d) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Administratora kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Administratora usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej
i statutowej zgodnie z przepisami prawa (np. księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane prze źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali.

 2. Zakres przetwarzania danych osobowych:
a) Działalność szkół tańca:

- Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, mail – dotyczy rodzica/opiekuna prawnego;

- Imię, nazwisko, wiek – dotyczy dziecka, które uczestniczy w naszych zajęciach;

- Imię, nazwisko, telefon, mail – dotyczy dorosłych uczestników naszych kursów tanecznych.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.